Ajuntament de Bunyola

Pla d'acció contra el banyarriquer. Informe actual
La tasca iniciada contra el banyarriquer de l'alzina a Bunyola ja dóna els seus primers resultats.

Les 115 trampes situades arreu de sa Comuna han servit per capturar fins ara 481 exemplars (391 mascles i 90 femelles) durant la primera setmana de revisions, del 23 al 30 de juny. La zona amb major nombre de captures és l'àrea recreativa de cas Garriguer, caracteritzada per ser un alzinar vell amb poca regeneració d'arbres joves.

Pel que fa a la segona setmana de revisions, entre el 9 i el 13 de juliol, han estat 872 els exemplars capturats, 744 mascles i 128 femelles. Aquest període coincideix amb el de major presència de banyarriquers. S'espera, per tant, que a partir d'ara les captures es redueixin.

És important destacar el bon estat fitosanitari de les zones del Camí des Grau, s'Esteparet i el Comellar d'en Cupí, redols on ha estat escassa la captura. Són alzinars més joves amb un sotabosc dens i zones mixtes de pinar.

Tot i el gran nombre d’exemplars que trobem als nostres alzinars (1546 aproximadament), es poden observar arbres amb diferents nivells d’afectació però, encara així la situació global dels alzinars de sa Comuna no pareix tan afectada com s’esperava inicialme nt.

És destacable que la mida dels banyarriquers és variable, tot i que hi ha una gran majoria d’individus d’entre 4 i 7 cm,els quals representen els individus que han tengut un desenvolupament larvari més llarg, (cal recordar que la larva pot créixer entre 1 i 4 anys, fet que fa que la mida de l’escarabat adult sigui major o menor).

El cicle del banyarriquer en estat adult, on surt de les alzines per a reproduir-se i fer les postes s’allargarà fins al mes de setembre, així que les trampes s’aniran revisant setmanalment, buidant-les per a poder quantificar els exemplars capturats així com el seu sexe i reomplint de líquid atraient quan sia necessari. A les imatges podem observar al Guarda Forestal i Garriguer Vicenç Amengual i al biòleg Jaume Garrido re-omplint les trampes d’atraient i extraient els banyarriquers de les trampes per a sexar-los i quantificar-los.


Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Bunyola. Reservats tots els drets.
  • Adreça: sa Plaça, 4. 07110 Bunyola
  • CIF: P0701000B
  • Telèfon: 971 613007
  • Fax: 971 615227
Imatge